اصغرزاده: روحانی به بقا فکر نکند/ فرمول جدید دولت برای هنری که ارزشی و غیر ارزشی ندارد!