ایجاد صنایع تبدیلی در هوراند اشتغال جوانان را به همراه دارد