از برگزاری هفته پژوهش سینمای ایران تا اجرای یک نمایش