مدیرعامل باشگاه ملی حفاری:بودجه باشگاه زودتر اعلام شود