ایجاد مجتمع های کشت و صنعت در شهرستان خداآفرین ضروری است