اسرائیل را با کوچک‌ترین اقدام غلط آمریکا و صهیونیست علیه ایران ‌به سهولت با خاک یکسان می‌کنیم‌