آمریکا: برای آزادی رمادی از بسیج مردمی عراق حمایت می کنیم