پیشرفت ساخت سکوهای فاز ١٩ پارس جنوبی به ٧٦ درصد رسید