ذات شعر نیازمند هیچ کمکی نیست / تمام مردم ایران با شعر عجين هستند