رييس جمهوري در جلسه توسعه و سرمايه گذاران استان آذربايجان شرقي: تلاش دولت ، معرفي چهره صلح طلب و متمد