پبروزی نفت تهران مقابل الاهلی عربستان در نیمه نخست