احیای شورای توسعه فرهنگ قرآنی/ اتاق فکر قرآنی در البرز ایجاد شود