فرماندار ماسال: ابعاد شخصيتي حضرت امام به جوانان شناسانده شود