روحاني: قادر نيستيم به تنهايي در برابر کوهي از مشکلات ايستادگي کنيم