حضور منصوریان با ساعت آبی و نصب پلاکارد جالب در ورزشگاه