بارگیری محموله دوم برای مردم یمن/آمادگی اعزام تیم ویژه جراحی