رضایی نفت را برنده به رختکن فرستاد/ مثلث ابراهیمی، رضاوند و رضایی بلای جان الاهلی