هزینه درمان نیم میلیون آمریکایی، سالانه 165 میلیون تومان