احداث پل دوستی در محدوده قلی بگلو منطقه ارس تحول می آفریند