قربانی: یک سال دیگر بازی می کنم اما در صبا نه/ فکر نمی کنم مطلب اینستاگرام مجیدی را خودش نوشته باشد!/ چط