احداث آزاد راه تبریز – مرند – بازرگان به دستور رئیس جمهور آغاز شد