مواضع نظامی عربستان با ۹۰ موشک و خمپاره مورد حمله قرار گرفت