پرتاب فضاپیمای نظامی بدون سرنشین آمریکا تا ساعاتی دیگر