بان کی مون: اجلاس صلح یمن 8 روز دیگر در ژنو با حضور ...