با نوشیدن این آب، هم شکم تان صافِ می شود، هم پهلوهایتان آب