جلسه مجمع مشورتی توسعه شهرستان با حضور جمشیدی عضو و نماینده مجمع مشورتی توسعه در استان فارس + تصاویر