در چه مواردی باید از شربت و یا قطره تیمکس استفاده کرد