چهار دوومیدانی کار رکورد ورودی قهرمانی آسیا را کسب کردند