بزرگترین مرکز رفاهی و آموزشی فرهنگیان شمالغرب کشور در تبریز افتتاح شد