ترور معلم در خاش درگیری طایفه‌ای بود/‌تاکنون ‌رد‌پایی از این جریان با حوادث‌ قبلی‌ پیدا نشده است