منابع مالی مصوبات شورای فرهنگ عمومی آبیک تأمین می شود