ظرفیت عظیمی در جامعه برای فراگیری معارف مهدویت وجود دارد