اعرافی: المصطفی گام های بزرگی در مسیر پویایی و بالندگی جوامع بشری برداشته است