سال گذشته بیش از 800 نفر از خانواده های ایثارگران استان کرمانشاه جذب ادارات شدند