طرح هایی که رییس جمهوری در آذربایجان شرقی افتتاح کرد