با حضور رييس جمهوري و در جريان نشست توسعه و سرمايه گذاران در تبريز انجام شد؛ بهره برداري و آغاز عمليا