علی دایی برای حضور در جشنواره خیران مدرسه ساز وارد اردبیل شد