140 خانوار دارای دو معلول در خراسان شمالی خانه دار می شوند