مهمترین محورهای بیانات رهبر معظم انقلاب در دانشگاه افسری امام حسین(ع)