دنیای امروز، تشنه عدالت واقعی به معنای حقیقی کلمه است /دانشگاهی که علم و معنویت را روش خود قرار دهد اف