نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو در اصفهان گشایش یافت