هاشمی: گیم نخست اشتباهات زیادی داشتیم/ بازیکن سرعتی هند را از کار انداختیم