گزارش تمرین امروز پرسپولیس / از تشویق خبرنگاران و چلنگر تا تمرین اختصاصی مصدومان