معاون قوه قضاییه: دادستان در صف نخست اجرای عدالت است