اعضای ستاد انتخابات استان سمنان از سوی استاندار منصوب شدند