بانوی تکواندوکار قرچکی بر سکوی نخست رقابت‌های کشوری ایستاد