سهامداران خواستار بازگرداندن دانشکده به شرکت مخابرات شدند