عرفان نظری بدون عرفان عملی شیطنت است/درخواستمان از بزرگان توجه به عرفان عمومی است/ماجرای گفت و شنود ج