شکاف بین اعضای خانواده و منحرف کردن جوانان از توطئه های دشمنان است