رییس کمیته ملی المپیک ژاپن خواستارتهیه پیش نویس همکاری های ورزشی بین کشورش وایران شد